top of page

06

P R I V A C Y
B E L E I D

Algemene verkoopsvoorwaarden - PureCanyoning

Artikel 1 - Toepassingsgebied Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn zonder enige beperking of voorbehoud van toepassing op elke aankoop van diensten waarmee u in contact wordt gebracht met professionals op het gebied van canyoning en die door PureCanyoning worden aangeboden aan professionele en niet-professionele klanten via de website https://www.purecanyoning.com De belangrijkste kenmerken van de diensten worden voorgesteld op de website https://www.purecanyoning.com De klant is verplicht deze te lezen voordat hij een bestelling plaatst. De keuze en aankoop van een dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, in het bijzonder die welke van toepassing zijn op andere marketingkanalen. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn op elk moment toegankelijk op de website en hebben, indien nodig, voorrang op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document. Behoudens tegenbewijs vormen de gegevens die zijn opgeslagen in het computersysteem van de dienstverlener het bewijs van alle transacties met de klant. In overeenstemming met de Franse wet op gegevensverwerking en vrijheden (Loi informatique et libertés) van 6 januari 1978, heeft de klant op elk moment het recht op toegang tot, correctie van en bezwaar tegen al zijn persoonlijke gegevens door middel van schrijven, per post en door zijn identiteit te bewijzen aan : PureCanyoning. De klant verklaart kennis genomen te hebben van deze algemene verkoopsvoorwaarden, en aanvaardt deze door het vakje aan te kruisen dat hiervoor voorzien is bij de uitvoering van de online bestelprocedure, evenals van de algemene gebruiksvoorwaarden van de website (https://www. Purecanyoning.com). Aangezien deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd, is de versie die van toepassing is op de aankoop van de klant de versie die van kracht is op de datum van het plaatsen van de bestelling. De validatie van de bestelling van diensten door de klant impliceert de aanvaarding zonder beperking of voorbehoud van deze algemene verkoopsvoorwaarden. De klant erkent dat hij over de vereiste hoedanigheid beschikt om de diensten die op de website https://www.purecanyoning.com worden aangeboden, te contracteren en te kopen. 

 

Artikel 2 - Bestellingen De klant kiest op de site de diensten die hij wenst te bestellen, volgens de volgende voorwaarden. Vooraf moet de klant contact opnemen met Purecanyoning om de beschikbaarheid van de gidsen en de haalbaarheid van de activiteit te garanderen. Zodra Purecanyoning en de klant een datum (dag en tijdstip van afspraak), een activiteit en een bepaald aantal personen hebben afgesproken, kan de bestelling worden geplaatst. Om de bestelling te plaatsen, moet de klant aan Purecanyoning een aanbetaling van 30% betalen met afronding naar het lagere tiende. Deze aanbetaling kan in geen geval als voorschot worden beschouwd. Zodra de reservering  plaats vind neemt Purecanyoning de reservering op in haar planning en draagt ze de reservering over aan een onafhankelijke gids die houder is van een staatsdiploma en beroepsverzekering. De rol van Purecanyoning bestaat erin onafhankelijke instructeurs in contact te brengen met klanten. De klant moet minstens 24 uur voor de activiteit de grootte in centimeters, het gewicht in kilo's en de maten van alle deelnemers opsturen, zodat de gids het juiste materiaal kan kiezen. Op de dag van de activiteit betaalt de klant het openstaande bedrag aan de instructeur. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de bestelling op juistheid te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden. Elke bestelling die op de website https://www.purecanyoning.com wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een overeenkomst op afstand tussen de klant en Purecanyoning. Voor rechtspersonen of grote groepen, waarbij de diensten onderworpen zijn aan een voorafgaande prijsopgave, zal de verkoop van diensten pas als definitief worden beschouwd na: → het opstellen van een prijsopgave door PureCanyoning en het verzenden van de acceptatiebevestiging van de bestelling per e-mail aan de klant; → de prijsopgaven van Purecanyoning zijn 15 dagen geldig, op voorwaarde dat de aanvraag voor een prijsopgave ten minste 15 dagen voor de datum van de dienst wordt ingediend; → validatie van de prijsopgave door de betaling van hetzij een aanbetaling van ongeveer 50% van het totale bedrag, hetzij van de totale dienst. Daarnaast moet de prijsopgave gedateerd en ondertekend per e-mail worden teruggestuurd naar info@purecanyoning.com Deze aanbetaling kan in geen geval als voorschot worden beschouwd. Eventuele wijzigingen in de bestelling door de klant kunnen door PureCanyoning alleen in aanmerking worden genomen binnen de grenzen van haar mogelijkheden en op voorwaarde dat zij hiervan per e-mail op de hoogte wordt gesteld. Indien nodig zullen deze wijzigingen leiden tot een nieuwe prijsopgave en prijsaanpassing. Volgens artikel 221-28 12° is de herroepingstermijn van 14 dagen niet van toepassing indien de dienst op een vastgestelde datum wordt verleend. In geval van annulering van de bestelling door de klant na aanvaarding van de bestelling door de dienstverlener minder dan 15 dagen voor de geplande datum voor de levering van de bestelde diensten, om een andere reden dan overmacht, wordt de aanbetaling die voor de bestelling is betaald automatisch door PureCanyoning verkregen en is er geen aanleiding tot terugbetaling. 

 

Artikel 3 - Tarieven De door PureCanyoning aangeboden diensten worden geleverd tegen de tarieven die van kracht zijn op de website https://www. Purecanyoning.com of volgens de vooraf opgestelde prijsopgave, bij de boeking van de bestelling. De prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Deze tarieven zijn vast en kunnen tijdens hun geldigheidsduur niet worden herzien, zoals aangegeven op de website https://www. Purecanyoning.com. PureCanyoning behoudt zich het recht voor om de tarieven op elk moment te wijzigen. PureCanyoning  kan het tarief na het plaatsen van een bestelling echter niet meer wijzigen. De aan de klant gevraagde betaling komt overeen met het totale bedrag van de aankoop. Een factuur wordt door de verkoper opgesteld en aan de klant overhandigd op het moment dat de bestelde diensten worden geleverd. De door de dienstverlener aangeboden diensten worden geleverd tegen de tarieven die van kracht zijn op de dag van de acceptatiebevestiging van de bestelling door de dienstverlener, zoals meegedeeld aan de klant vóór het plaatsen van de bestelling. De prijs is inclusief begeleiding door een professionele instructeur met een verzekering beroepsaansprakelijkheid en de uitrusting die nodig is voor de goede uitvoering van de activiteit. → voor de canyoning-activiteit verbindt de instructeur zich ertoe om een neopreen pak, harnas met afdaalapparaat en helm te voorzien. De prijs is exclusief het maken van foto's of video's van de activiteit. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de instructeur(s) die verantwoordelijk is (zijn) voor de activiteit. Bovendien zijn de geafficheerde tarieven niet inclusief het uitlenen of verhuren van schoenen. 

 

Artikel 4 - Betalingsvoorwaarden Een aanbetaling van 50% van het totale bedrag, van de totale prijs van de levering van de bestelde diensten is vereist wanneer de klant de bestelling plaatst. Het saldo van de prijs is contant betaalbaar op de dag van de levering van de genoemde diensten, onder de voorwaarden bepaald in artikel 5 - Levering van de volgende diensten. Op de dag dat de dienst wordt verleend, wordt de resterende 100% rechtstreeks aan de onafhankelijke gids gegeven in contanten. De gehanteerde valuta is de euro. De instructeur accepteert geen betalingen per creditcard omdat hij geen elektronische betaalterminal heeft op de plaats van de activiteit. Laattijdige betaling heeft de onmiddellijke betaling van alle door de klant verschuldigde bedragen tot gevolg, onverminderd de andere vorderingen die de dienstverlener in dit verband tegen de klant kan instellen. Bovendien behoudt de dienstverlener zich het recht voor om, in geval van nietnaleving van de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden, de levering van de door de klant bestelde diensten op te schorten of te annuleren en/of de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten. Er mogen geen extra kosten, hoger dan de kosten die door de dienstverlener worden gemaakt voor het gebruik van een betaalmiddel, aan de klant in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 5 – Levering van diensten De door de klant bestelde diensten worden geleverd op de datum en tijd die met Purecanyoning zijn overeengekomen per telefoon of per e-mail indien de bestelling is gevalideerd middels een bevestigingsmail. De instructeur die de dienst uitvoert, behoudt zich het recht voor om de plaats van uitvoering te annuleren of te wijzigen als de omstandigheden de uitvoering van de activiteit gevaarlijk zouden maken. Dit is het geval wanneer de weersomstandigheden, de stroming in de canyonof de fysieke conditie van de klant een activiteit gevaarlijk maken. In het geval van een wijziging van activiteit naar een andere canyon met een hogere prijs zal Purecanyoning extra geld vragen. In het geval van een wijziging van activiteit naar een andere canyon met een lagere prijs zal Purecanyoning de prijs niet naar beneden bijstellen. In het geval dat de instructeur om veiligheidsredenen van canyon wisselt, kan de klant de activiteit kosteloos annuleren. De duur van de diensten op de website https://www.purecanyoning.com is een gemiddelde duur voor een groep van 8 personen. Purecanyoning zal een deel van de dienst niet terugbetalen als de activiteit sneller is uitgevoerd dan de tijd die op de site is aangegeven. Purecanyoning of de instructeur mag geen extra kosten in rekening brengen als de klant meer tijd nodig heeft gehad dan de tijd die op de website vermeld staat. Artikel 6 - Herroepingsrecht Volgens artikel 221-28 12° is de herroepingstermijn van 14 dagen niet van toepassing voor zover de verleende dienst overeenkomt met vrijetijdsactiviteiten die op een vastgestelde datum plaatsvinden. 

 

Artikel 7 - Annuleringsvoorwaarden 1: Annulering door de instructeur De instructeur die verantwoordelijk is voor de activiteit is verantwoordelijk voor de beslissing om een activiteit te annuleren. Het is niet aan Purecanyoning, dat als tussenpersoon fungeert, om een dergelijke beslissing te nemen. In geval van annulering van een activiteit door de instructeur, zal Purecanyoning het eventueel betaalde bedragterugbetalen. Geen enkele klacht met betrekking tot reiskosten kan echter als geldig worden aanvaard. Annuleringen zijn vaak te wijten aan weersomstandigheden en waterstanden in de canyons. Om onnodige verplaatsingen te vermijden, zal de instructeur, desgevallend en voor zover mogelijk, de dag voor de uitstap per e-mail of telefoon contact met u opnemen om u op de hoogte te brengen van de annulering. Een andere reden voor annulering door de instructeur kan de gezondheidstoestand of geschiktheid van een deelnemer zijn. Het is belangrijk om eerlijk te zijn over de conditie van de deelnemers om dit soort annuleringen te voorkomen. Indien een instructeur een klant weigert die niet voldoet aan de voorwaarden voor deelname (artikel 8), moet de klant alsnog voor zijn deelname betalen. 2: Annulering door de klant Aangezien de plaatsen beperkt zijn, moet een annulering niet lichtvaardig worden opgevat, want Purecanyoning weigert vaak klanten wanneer de groep vol is en het is niet altijd mogelijk om andere klanten te vinden als de annulering op te korte termijn wordt gedaan. Net als bij een trein- of vliegticket is er na het passeren van de poort geen weg meer terug. Daarom volgt de annulering de volgende regels: → als de annulering van de klant 15 dagen voor de datum van de activiteit gebeurt, zal Purecanyoning de volledige aanbetaling terugbetalen. → als de annulering van de klant 7 dagen voor de datum van de activiteit gebeurt, zal Purecanyoning 50% van de aanbetaling terugbetalen. → als de annulering van de klant minder dan 7 dagen voor de datum van de activiteit gebeurt, zal Purecanyoning de aanbetaling die bij de boeking werd betaald niet terugbetalen. Voor gedeeltelijke annuleringen wordt verwezen naar artikel 18 - Niet-naleving van het aantal personen.

 

Artikel 8 - Voorwaarden voor deelname 1: voor individuele volwassenen en groepen volwassenen Purecanyoning heeft niet de middelen om de fysieke conditie en goede gezondheid van de deelnemers te testen. De buitenactiviteiten die te koop staan op de website https://www. Purecanyoning.com vereisen dat: → men kan zwemmen en volledig onder water kan gaan. → men in goede gezondheid verkeert en geen contra-indicaties heeft voor de beoefening van de sport. → men geen water- of hoogtevrees heeft. → voor sommige ravijnen mag men niet claustrofobisch zijn. Bovendien zal Purecanyoningen/of de instructeur die belast is met de dienstverlening zwangere vrouwen systematisch weigeren. De instructeur zal het bedrag van de prestatie eisen van de persoon aan wie de toegang tot de activiteit is ontzegd. In dat geval wordt geen terugbetaling gedaan door Purecanyoning. Tot slot moet de klant in goede conditie zijn om een sportactiviteit te beoefenen. De instructeur behoudt zich het recht voor om iedereen onder invloed van alcohol of drugs uit te sluiten. In dat geval wordt het bedrag van de deelname geëist en wordt geen terugbetaling gedaan door Purecanyoning.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid van Purecanyoning De rol van Purecanyoning is om buitensport-professionals in contact te brengen met klanten. Purecanyoning neemt haar verantwoordelijkheid voor de organisatie van de ontmoeting met professionals en voor de correctheid van de informatie op de website https://www.puecanyoning.com. Daarnaast brengt Purecanyoning u in contact met gekwalificeerde instructeurs met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een recente beroepskaart. Aan de andere kant wijst Purecanyoning elke aansprakelijkheid af voor fouten die de verantwoordelijke professional tijdens de activiteit zou kunnen begaan. 

 

Artikel 10 - Verantwoordelijkheid van professionals die verantwoordelijk zijn voor de activiteiten De instructeurs die de activiteiten begeleiden, zijn systematisch verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt materiële, immateriële of lichamelijke schade veroorzaakt door een derde partij als gevolg van een fout. 

 

Artikel 11 - Verwerking van gegevens en vrijheden In overeenstemming met de wet 78-17 van 6 januari 1978 wordt eraan herinnerd dat de persoonlijke gegevens die aan de klant worden gevraagd, noodzakelijk zijn voor de verwerking van zijn bestelling en in het bijzonder voor het opstellen van de facturen. Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan alle partners van de verkoper die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, verwerking, beheer en betaling van orders. De verwerking van de informatie die via de website https://www.purecanyoning.com wordt meegedeeld, was en is het voorwerp van een aangifte bij de Franse Nationale Commissie van gegevensverwerking en vrijheden (Commission Nationale de l'informatique et des libertés, CNIL).

 

Artikel 12 - Intellectuele eigendom De inhoud van de website https://www.purecanyoning.com is eigendom van Purecanyoning en wordt beschermd door de Nederlandse en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen. Bovendien behoudt de dienstverlener alle intellectuele eigendomsrechten op foto's, presentaties, afbeeldingen, studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz. die (zelfs op verzoek van de klant) zijn gemaakt met het oog op het verlenen van diensten aan de klant. De opdrachtgever onthoudt zich dan ook van elke reproductie of exploitatie van deze studies, tekeningen, modellen en prototypes, enz. zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de dienstverlener, die daarvoor een financiële tegemoetkoming kan vragen. 

 

Artikel 13 - Geschillen De klant erkent voorafgaand aan het plaatsen van zijn bestelling op een leesbare en begrijpelijke manier kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en in het bijzonder van alle informatie en gegevens vermeld in de artikelen L 111-1 tot en met L 111-7, in het bijzonder: → de essentiële kenmerken van de diensten die per e-mail worden verstuurd en op de website staan vermeld (duur van de activiteit, foto's, video's, plaats van afspraak, voorwaarden). → de prijs van de producten en de daaraan verbonden kosten; → de datum en plaats van afspraak die u in de boekingsmail worden verzonden; → informatie over de identiteit van de verkoper, zijn adres, telefonische en elektronische contactgegevens en over zijn activiteiten, indien deze niet uit de context blijken; → informatie over de wettelijke garanties en de toepassing ervan; → de functionaliteiten van digitale inhoud en, indien van toepassing, de interoperabiliteit ervan; → de mogelijkheid om gebruik te maken van conventionele bemiddeling in geval van een geschil; → de informatie over het herroepingsrecht, annuleringsvoorwaarden en andere belangrijke contractuele voorwaarden. Het feit dat een natuurlijke of rechtspersoon op de website https://www.purecanyoning.com bestelt, impliceert de volledige erkenning en aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, wat uitdrukkelijk wordt erkend door de klant, die met name afziet van elk tegenstrijdig document, dat niet afdwingbaar zou zijn tegenover de dienstverlener. 

 

Artikel 14 - Opgelet voor diefstal in voertuigen In de meeste gevallen wordt er afgesproken op de parkeerplaats van de activiteit. Deze parkeerplaatsen liggen vaak geïsoleerd in de bergen en lopen het risico van diefstal in voertuigen. Dit is zeldzaam, maar om deze reden raden wij u aan om het strikte minimum in uw voertuigen mee te nemen. Purecanyoningwijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies of diefstal van materiaal in uw voertuigen. Dit kan niet leiden tot een vermindering of terugbetaling van de prijs van de diensten. 

 

Artikel 15 – Opgelet met waardevolle goederen in waterdichte containers Voor dag-lange activiteiten in canyons zal de instructeur u voorzien van waterdichte containers, zodat de klant een picknick kan meenemen. Deze waterdichte container is niet geschikt voor het vervoer van waardevolle spullen. De afdichting is gebaseerd op een pakking. Soms loopt er water in de container. De waterdichte container zijn alleen bedoeld om picknicks mee te vervoeren. Purecanyoning wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van schade aan apparatuuren/of andere objecten in waterdichte containers. 

 

Artikel 16 - Vertraging aan de zijde van de klant Aan het einde van het boekingsproces wordt u per e-mail (boekingsmail) op de hoogte gesteld van een plaats en tijd van afspraak. Uit respect voor de instructeur en andere deelnemers wordt aanbevolen om op de exacte tijd en plaats (GPS-coördinaten) van de afspraak te zijn. Wij begrijpen dat u een rit moet maken om naar de ontmoetingsplaats moet rijden, vandaar dat de instructeur 30 minuten zal wachten op de parkeerplaats. Na 30 minuten heeft de instructeur geen contractuele verplichtingen meer. Er kan geen terugbetaling worden aangevraagd bij Purecanyoning als de instructeur niet meer op de ontmoetingsplaats aanwezig is. 

Artikel 18 - Niet-naleving van het aantal personen Tijdens het boekingsproces (boekingsmail) verplicht u zich tot een aantal personen. De plaatsen zijn beperkt, dus een gereserveerde plaats is een verplichte plaats. Purecanyoning kan geen andere klanten voor de instructeur vinden als het pas over deze informatie beschikt op dezelfde dag van de activiteit. In dat geval zal de instructeur het bedrag vragen dat overeenkomt met het aantal gereserveerde plaatsen.

bottom of page